bee bee I’m a sheep

匿名
楼主 (北美微论坛)
Bee bee I’m a sheep,I said bee bee I’m a sheep
小婉子
P去哪了?
匿名

P去哪了?

我就是太无聊了发发精神病
小婉子
好吧………我回你也不见得我正常到哪……
匿名

好吧………我回你也不见得我正常到哪……

哈哈哈哈哈哈,疯友你好
小婉子

哈哈哈哈哈哈,疯友你好

Beep Beep I’m a Sheep……
匿名

Beep Beep I’m a Sheep……

大家一起来said beep beep I’m a sheep
匿名

大家一起来said beep beep I’m a sheep

said beep beep I’m a sheep