2012 mazda 3i touring

阿ben123
楼主 (北美微论坛)
2012 Mazda 3i Touring,两任车主,无任何碰撞事故!
仅跑了不到七万mile,造型时尚潮流,经济省油,整车通过检测,车况完美!
万元以下代步车的最佳选择!