Re: 孔院小姐姐 (转载)

Huangchong
楼主 (未名空间)

【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: dandelion16 (手提照妖镜,脚踩风火轮^_$), 信区: Military
标 题: Re: 孔院小姐姐 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 19 11:51:15 2021, 美东)

尼玛,给老婆买过同样的情趣装!
BroPingtou

就这?图呢?
Huangchong

我知道微宏鱼为何突然把孔小姐挖出来了 因为四川农大跳舞

【 在 Huangchong (净坛使者) 的大作中提到: 】
: 发信人: dandelion16 (手提照妖镜,脚踩风火轮^_$), 信区: Military
: 标 题: Re: 孔院小姐姐 (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 19 11:51:15 2021, 美东)
: 尼玛,给老婆买过同样的情趣装!

Huangchong


两个参考文献
http://www.mitbbs.com/article/Military/61777079_0.html

http://www.mitbbs.com/article/Military/61776467_0.html

【 在 BroPingtou (0803030303) 的大作中提到: 】
: 就这?图呢?

BroPingtou

人妻图?
【 在 Huangchong (净坛使者) 的大作中提到: 】
: 图在本版啊 不需要重复

Huangchong

都是人妻 你凑合一下

https://youtu.be/Gp2q02DHeX8


vhttps://www.youtube.com/v/Gp2q02DHeX8

【 在 BroPingtou (�0�8�0�3�0�3&#
65533;0�3�0�3) 的大作中提到: 】
: 人妻图?

Huangchong

其实前面2分半还正常

【 在 Huangchong (净坛使者) 的大作中提到: 】
: 都是人妻 你凑合一下
: https://www.mitbbs.com/article2/Joke/34255489_644.jpg
: http://www.mitbbs.com/article_img/Military/61776603_0_262.jpg
: http://www.mitbbs.com/article_img/Military/61776603_0_200184.jpg
: https://youtu.be/Gp2q02DHeX8
: vhttps://www.youtube.com/v/Gp2q02DHeX8
: 65533;0�3�0�3) 的大作中提到: 】